مسئولیت اجتماعی

ما در ایرانیان سونار برآنیم تا نقش مفیدی در داشتن جامعه ای بهتر ایفا کنیم. محورهای فعالیتعای اجتماعی مجموعه ایرانیان سونار به شرح زیر است:

  • کمک به توسعه فضاهای ورزشی در مناطق محروم
  • کمک به کاهش مصرف آب با ارایه محصولات و خدماتی که نیاز به مصرف آب را کاهش دهد
  • کمک به نیازمندان حاشیه نشین شهرها برای تامین معاش روزانه
  • کمک به توسعه فضای امن ورزش و بازی در مدارس
دفتر مرکزی